Menu

Samarbejdsaftale for FC Salling

Undertegnede moderklubber

Skive IK

Roslev IK

Højslev Station IF

Ørslevkloster IF

Stoholm IF

Spøttrup Motion og Sport

har dags dato indgået følgende

SAMARBEJDSAFTALE

Idet Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF, Stoholm IF, Ørslevkloster IF og Spøttrup Motion og Sport ønsker at lave et samarbejde gennem FC Salling, vedrørende driften af den del der vedgår de 3 nævnte foreningers elitefodbold på pige og drenge siden, herunder evt. kontraktfodbold, formaliseres i denne samarbejdsaftale.

Elitefodboldspillet omfatter på drenge siden U13 - U19 og på pige siden U13 - U19. 

Idet de involverede foreninger ligeledes ønsker samarbejdet formaliseret med henblik på at kunne foretage en egentlig langtidsplanlægning for FC Salling aktiviteter.

Idet de involverede foreninger er enige om, at elitefodbold, for drenge og pige ungdom mest hensigtsmæssigt drives i en selvstændig forening adskilt fra de førstnævnte foreninger.

Idet de involverede foreninger er enige om at FC Salling fremadrettet driver drenge og pige elitefodbold som en overbygningsaftale mellem de førstnævnte klubber og under Skive IK.

Idet denne samarbejdsaftale erstatter alle tidligere samarbejdsaftaler mellem de involverede foreninger.

 

 1. Tilladelse til brug af rettighed (Licens)

Så længe nærværende aftale er gældende, og på betingelse af opfyldelse af samtlige bestemmelser og vilkår i nærværende aftale, meddeles FC Salling tilladelse til at oppebære licens. Tilladelsen omfatter retten til at indtage Skive IK – Fodbolds licens til FC Sallings elitehold.

Tilladelsen omfatter retten til at indtage plads i turneringer under DBU.

Selve retten/tilladelsen til at deltage i de nævnte turneringer forbliver de førstnævnte foreningers, men brugsretten overgår til FC Salling på de i denne aftale nævnte vilkår.

 

 1. De førstnævnte foreninger giver støtten til FC Salling i tilkendegivelse af, at FC Salling er stiftet på de førstnævnte foreningers initiativ.

FC Salling er samtidig berettiget til og forpligtet til at repræsentere og stemme på vegne af de førstnævnte foreninger. Behandling af fodbold, der ikke vedrører FC Sallings elitehold varetages af respektive foreninger blandt de foreninger.

 

 1. FC Salling

FC Salling er forpligtet til:

at tilrettelægge driften af elitefodbold  herunder eventuelt kontraktfodbold på en sådan måde, at dette stemmer overens med almindelig god forretnings- og foreningsskik.

at etablere et tæt samarbejde med relevante afdelinger i foreninger for at opfylde FC Salling’s behov for talentudvikling og tilgang af spillere af egen avl

at skabe de nødvendige økonomiske rammer, som er en forudsætning for, at FC Salling vedvarende vil bidrage med udviklingen af egne talenter.

 

 1. Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF, Stoholm IF, Ørslevkloster IF og Spøttrup Motion forpligtelser

De seks foreninger er forpligtet til:

at medvirke til, egne såvel som FC Salling administration varetages mest hensigtsmæssigt for at opnå en fælles synergieffekt.

at medvirke til at stille nødvendige faciliteter i til rådighed, herunder græs- og evt. kunststofbaner, omklædningsrum, vaskerum, klublokale, VIP-lounge samt øvrige anlæg og lokaler til rådighed for FC Salling til træningsformål og kampafvikling mv. FC Salling, afholder samtlige udgifter til materialer såsom bolde, rekvisitter til brug for træning og lignende, og refunderer eventuelle af foreningers afholdte udgifter til kostpris,

at drive en passende ungdomsafdeling, der tilstræber at imødekomme FC Sallings behov for tilgang af unge talenter, og medvirker til at skabe rammerne for et tæt samarbejde herom med FC Salling, og

at opfylde alle vilkår i den meddelte licens, og til enhver tid opretholder denne.

 

 1. Økonomi

FC Salling er selvfinansierende gennem sponsorer og kontingent.

FC Salling, vil have en tøjsponsor, hovedsponsor samt rygsponsorer.

Kommunen deltaget aktivt med et beløb hvert at, dette for at fremme talentudviklingen.

Spillerne betaler et elitekontigent, som tilfalder FC Salling

Såfremt en af de deltagende foreninger ønsker at udtræde af samarbejdet uden at samarbejdet opløses, er dette muligt. En sådan udtræden skal ske skriftligt med mindst 6 måneders varsel til udløb den 30. juni.

I de tilfælde, hvor nye foreninger ønsker at indgå i samarbejdet, indstilles dette, og bestyrelsen godkender optagelsen af nye klubber.

Klubberne hæfter kun for dommerudgifter, bøder og ligende.

Nye foreninger kan optages som samarbejdsklub uden at være oprettet som moderklub, og derved indgå i samarbejdet uden at være en moderklub

Såfremt der opnås enighed om ophør af samarbejdet, fordeles aktiver/midler ligeligt mellem de involverede foreninger. I et sådant tilfælde overtager Skive IK holdenes placering i turneringen. Holdet kan dog, med ønske fra den afgivende/modtagende klub, og efter nærmere forhandlinger, tilfalde en af de øvrige involverede foreninger. 

 

 1. Spilletilladelse og spillerkontrakter

Enhver spiller i FC Salling skal være medlem af og spilleberettiget i en af foreningerne.

Enhver af FC Sallings engageret fodboldspiller skal sideløbende være medlem af en af foreningerne for at opnå det optimale og nødvendige samspil mellem foreningsmedlemskab, kontrakt og ansættelsesaftale.

Samtlige indtægter og udgifter i forbindelse med salg af spillere tilfalder eller bæres af FC Salling, der egenhændigt træffer afgørelse om sådanne salg.

 

 1. Sponsor- og reklameaftaler

Indtægter og udgifter i forbindelse med indgåelse af sponsoraftaler og andre reklameaftaler tilfalder og bæres alene af FC Salling.

De tre førstnævnte foreninger beholder den direkte sponsoraktivitet for de hold, der fortsat hører under disse foreninger.

 Hvor det vurderes hensigtsmæssigt, kan der indgås fælles sponsor- og/eller reklameaftaler. I forbindelse med sådanne fællesaftaler skal fordelingen mellem de involverede foreninger være aftalt inden aftalens indgåelse.

 

 1. FC Sallings ledelse

FC Sallings ledelse varetages af en bestyrelse ifølge foreningens vedtægter.  Vedtægterne skal til enhver tid sikre at bestyrelsen har repræsentation fra foreningerne. Der ønskes flere moderklubber med i fremtiden.

 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fordeler selv sine pligter.

 

 1. Overdragelse

FC Salling kan ikke overdrage eller på anden måde stille de i §’erne 1-8 omtalte rettigheder og forpligtelser til rådighed for andre personer, selskaber eller foreninger.

Foreninger er forpligtet til enhver tid til at opretholde den licens, der er nødvendig for, at FC Salling kan deltage i de i § 1 anførte turneringer. Licensen kan ikke overdrages til nogen uden samtykke fra FC Sallings samtykke.

 

 1. Ikrafttræden og løbetid

Nærværende aftale gælder på tidspunktet for underskrift af aftalen.

 I situationer, hvor der foretages afstemning om punkter/emner i henhold til nærværende aftale, har hver klub 1 stemme. Stemmeafgivningen udøves af respektive klubformand eller en af respektive formand udpeget person.

Fra FC Salling side er aftalen uopsigelig i 1 år fra 1. marts 2016. Herefter kan  FC Salling opsige aftalen med 12 måneders varsel til udgangen af et  turneringsforløb, således at aftalen tidligst kan bringes til ophør med virkning fra dette tidspunk

Ved aftalens ophør – uanset hvilken grund – ophører tilladelsen til at benytte den i § 1 anførte licens, og efter dette tidspunkt er alene Skive IK - Fodbold berettiget til at disponere over licensen til pige og drenge fodbold.

 Såfremt der er enighed herom, og det skønnes formålstjenligt for samtlige involverede foreninger, kan der foretages genforhandling/regulering af enkeltvilkår i hele aftaleperioden.

 I tilfælde af væsentlig misligholdelse af forpligtelser under nærværende aftale, kan aftalen ophæves skriftligt af begge parter med øjeblikkelig virkning. En sådan ophævelse skal fremsendes til den misligholdende part inden 14 dage efter, at den væsentlige misligholdelse er kommet til den anden parts kendskab.

 

 1. Tvister

Tvistigheder om de i nærværende samarbejdsaftale fastsatte bestemmelser afgøres efter dansk ret og med Retten som Værneting. 

Skive, d 25/2 2017

Skive IK     Roslev IK     Højslev Station IF     Ørslevkloster IF     Stoholm IF     Spøttrup Motion og Sport