Menu

Vedtægter for FC Salling

 1. Vedtægter Navn                                                                                                   

1.Foreningens navn er FC Salling. Foreningens hjemsted er Skive Kommune.

 1. Foreningen er etableret som en overbygning til Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF, Stoholm IF, Ørslevkloster IF og Spøttrup Motion.
 2. Samarbejdsrelationerne mellem Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF, Stoholm IF, Ørslevkloster IF og Spøttrup Motion, er reguleret ved en samarbejdsaftale, foreningerne imellem.
 3. Formål

Foreningens formål er at drive drenge og pige fodbold for U13, U19, og  tilvejebringe tilstrækkelig kapital hertil.

                                 Anm.: Der henvises til samarbejdsaftalens bemærkninger om holdsamarbejde

Foreningen ønsker at, fremme samarbejder omkring alle klubber i Salling, Fjends og Skive.

Der arbejdes mod holdsamarbejde omkring de klubber der er tilknyttet foreningen.

 1. Medlemmer

Foreningen kan optage enhver, herunder spillerne der kommer fra en af ovennævnte foreninger.

Aktive fodboldspillere skal være medlem af en af moderklubberne

Medlemmer fra andre klubber er velkomne via medlemskab gennem klubber der er tilknyttet samarbejdet.

 1. Udmeldelse og eksklusion
 2. Foreningens bestyrelse kan med 2/3 majoritet nægte at tag en anmodning om optagelse til følge, ligesom bestyrelsen ved enstemmig beslutning kan ekskludere et medlem af foreningen.
 3. Det ekskluderede medlem har ret til at forlange afgørelsen indanket for den ordinære generalforsamling, som ved simpelt flertal blandt de afgivne stemmer træffer den endelige  afgørelse.
 4. Kontingent
 5. Foreningens kontingenter, som betales forud, fastsættes af bestyrelsen hvert år.  Medlemskabet gælder for 1 år regnet fra hvert års 1. Marts. Såfremt kontingentet ikke er betalt inden udgangen af en april måned eller senest 1 måned efter medlemmets modtagelse af kontingentopkrævning, betragtes dette som en udmeldelse af foreningen.
 6. Et eventuelt overskud, der opstår gennem kontingentbetaling, tilfalder foreningen til anvendelse indenfor foreningens formål.
 7. Bestyrelsen
 8. Foreningens bestyrelse består af 5-7 medlemmer.
 9. Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF og Stoholm IF, udpeger hver ét medlem samt hver én suppleant til bestyrelsen. Spøttrup motion og sport skiftes med Ørslevkloster IF til at have en repræsentant. De resterende 2 medlemmer af bestyrelsen består af en sponsor, en repræsentant fra Skive IK Elite

2.1De 4 foreninger med flest medlemmer udpeger hvert et medlem, samt en suppleant til bestyrelsen, de resterende foreninger skiftes til at sidde i bestyrelsen. De resterende to medlemmer af bestyrelsen er hovedsponsoren, samt en repræsentant valgt af Skive IK Elite.

 1. Samtlige udpegninger/valg gælder for en periode af 2 år.

Ved den stiftende generalforsamling vælges Sponsor og Formand vælges for 2 år. De resterende for 1 år. Punktet frafalder efter stiftende generalforsamling.

 1. På den stiftende generalforsamling den 20. marts 2016 udpeger Skive IK, Roslev IK og Højslev Station IF hver et bestyrelsesmedlem for 1 år ligesom Skive IK og sponsorer vælger ét medlem for 2 år.

                                 Anm.: dette punkt udgår automatisk i forbindelse med afholdelse af 1. ordinære  generalforsamling

 1. Generalforsamlingen vælger desuden 2 suppleanter for 1 år ad gangen.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, økonomiansvarlige og fordeler selv sine pligter.
 3. Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening, eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. Og formanden kan underskrive sponsorater og aftaler på vegne af klubben.
 4. Bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg til varetagelse af foreningen interesser. Bestyrelsen kan udpege/udnævne personer til varetagelse af arbejdsfunktioner, som f.eks. tøjmand, debitoransvarlig m.v.
 5. Bestyrelsen kan ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.
 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 7. Bestyrelsesmøder
 8. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Møder i bestyrelsen indkaldes af formanden eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
 9. Bestyrelsesmøder skal indvarsles med mindst 2 uges varsel.
 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, kun de tre modersklubber har stemmeret.
 11. Ordinær generalforsamling
 12. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender. Dog kan generalforsamlingen ikke træffe beslutninger i modstrid med den i § 1 stk. 3 nævnte samarbejdsaftale.
 13. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af april måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved opslag, e-mail og/eller på foreningens hjemmeside og med angivelse af tid, sted og dagsorden.
 14. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 15. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede generalforsamlingen.
 16. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Dog kræves 2/3 af de afgivne stemmer ved ændring af vedtægterne.
 17. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
 18. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt mindst 2 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Dog skal personrelaterede afstemninger altid foregå skriftligt.
 19. I sager, der ikke er anført på dagsordenen eller forslag, der ikke er modtaget rettidigt, kan generalforsamlingen ikke træffe bindende beslutning.
 20. Sekretæren udarbejder referat fra generalforsamlingen. Efterfølgende underskrives referatet af dirigent og formand.
 21. Generalforsamlingens dagsorden

     Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsordenspunkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab og fremlægger budget for det kommende år
 4. Behandling af forslag
 5. fra bestyrelsen
 6. indkomne forslag
 7. Eventuelt
 8. Regnskab
 9. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 10. Regnskabet forsynes med påtegning fra revisor og underskrives af bestyrelsen.
 11. Alle regnskabsbøger, bilag og specifikationer til regnskabet skal opbevares i henhold til bogføringslovens bestemmelser herfor.
 12. Revision
 13. Foreningens regnskab skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der skal være regnskabskyndig.
 14. Revisoren skal foretage kontrol af de økonomiske beslutninger, der er truffet af bestyrelsen, og er herunder berettiget til at efterse beslutningsreferater, ligesom revisoren skal have uhindret adgang til samtlige bilag, der vedrører regnskabet.
 15. Ekstraordinær generalforsamling

1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 2/3 af foreningernes medlemmer indgiver skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsordenspunkt/-er.

 1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglerne for ordinære generalforsamling, med angivelse af dagsorden.
 2. Økonomi
 3. Bestyrelsen er bemyndiget til, under ansvar over for generalforsamlingen, at optage lån til finansiering af konkrete opgaver i forbindelse med foreningens aktiviteter.
 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller moderklubberne nogen hæftelse for Skive IKs økonomiske forpligtelser.
 5. Foreningens opløsning
 6. Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.
 7. I tilfælde af foreningens opløsning, og efter afvikling af foreningens aktiviteter, deles foreningen resterende midler ligeligt mellem Skive IK, Roslev IK , Højslev Station IF, Stoholm IF, Ørslevkloster IF og Spøttrup Motion. Licensen vedrørende elitefodbold videreføres af Skive IK

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling uge 11, Marts, 2016